2021 TNF100莫干山越野挑战赛女子10公里参赛包/完赛包申请 | 2023 TNF100莫干山越野跑挑战赛
2021 TNF100莫干山越野挑战赛女子10公里参赛包/完赛包申请

亲爱的2021TNF莫干山越野跑挑战赛女子10公里参赛选手:

        1、请您在6月10日之前填写您的收件信息,用于收取参赛包和完赛包(现场已领取参赛包的仅邮寄完赛包);

        2、请正确填写收件地址信息及身份证号码,以免影响您的物品;

        3、请在6月7日之前填写,逾期不受理;

         4、完赛物品包含完赛布袋、完赛毛巾、完赛奖牌;女子完赛徽章;

         5、此链接仅限于2021TNF100莫干山女子10公里的选手。

         6、若填写资料遇到困难,可把信息发至kefu@ihuipao.com邮箱。(信息需要包含参赛组别,身份证号码,收件人详细地址,衣服尺码)。

请点击红色文字“女子10公里”进行申请登记:   女子10公里